കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, മേയ് 4, ഞായറാഴ്‌ച

കവിത പൂക്കാത്ത മരങ്ങൾ

കവിത പൂത്ത മരങ്ങൾ
അന്നു വീശിയ സുഗന്ധം 
ഘ്രാണേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ 
ചിലതു മാത്രം ആസ്വദിച്ചു.
കടം കൊണ്ട 
 വരേണ്യ പദങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ
അന്യവൽകരിക്കപ്പെട്ടവൻ
മിഴിച്ചു നിന്നു.
ഇന്നു കവിതകൾ പൂക്കാറില്ല
സുഗന്ധം പരത്താറില്ല 
കാരണം അതിന്റെ വാസം 
തെരുവിലാണ് .
തെരുവിലെ പൂക്കാത്ത കവിതകൾ 
ഹൃദയം കൊണ്ടു തിരിച്ചറിയാം 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...