കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, മേയ് 13, ചൊവ്വാഴ്ച

മീട്ടാത്ത തംബുരു

ഇല്ലാത്ത വാനിൽ പറക്കുവാൻ ചൊല്ലല്ലേ 
ചിറകറ്റു പോയൊരീ പക്ഷിയോട് 

ചുടു തണ്ണീരണ്ണാക്കിൽ കോരിയൊഴിച്ചി-
ളം തൊണ്ട നീ നിർദ്ദയം വാട്ടീടല്ലേ 

സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലുമിത്തിരി നേരമീ 
വ്യോമപഥങ്ങളെ പുൽകട്ടേ ഞാൻ 

ആർത്തിരമ്പുന്നൊരു കാറ്റായി വന്നന്റെ 
സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു നീ വീശിടല്ലേ

മോഹങ്ങൾ തൻ മഴവില്ലുകളാമിന്ദ്ര-
ജാലങ്ങൾ കാട്ടി മയക്കീടല്ലേ 

മീട്ടാതെ പോയൊരു തംബുരുവായി ഞാൻ 
ശിഷ്ടമിക്കാലം കഴിച്ചിടട്ടേ 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...