കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, മേയ് 14, ബുധനാഴ്‌ച

പലായനം

കനൽപാടങ്ങളിൽ നിന്നും 
മഞ്ഞുറങ്ങുന്ന ശാന്തിഭൂവിലേയ്ക്ക്
ഒരു മരണത്തിന്റെ പുറപ്പാട് .
ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ കനൽപെയ്യിച്ചു 
പലരേയും ഉള്ളിൽ ചിരിപ്പിച്ചു 
സർവാഘോഷങ്ങളോടെ 
പല്ലക്കിലേറിയാണു 
അതിന്റെ പലായനം .
മൂകമായി ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന 
പല്ലക്കു ചുമട്ടുകാരുടെ മനസ്സുകളിൽ 
തൃപ്തി വരാത്ത 
പ്രമാണത്തിന്റെ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ .
അവസരങ്ങളെത്രയോ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 
ഒരു സ്വയംഹത്യക്ക് 
പിടികൊടുക്കാതെ 
ഭാരമില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങളും കണ്ടു 
മരണം ശാന്തി ഭൂവിലേയ്ക്ക് ...

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...