കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, മേയ് 26, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഗാഢനിദ്ര

ഈ രാത്രിയിൽ,എവിടെയൊക്കെയോ 
കത്താതെ കത്തുന്ന വെളിച്ചത്തെ നോക്കി 
നിർത്താതെ മോങ്ങുന്നു ശ്വാനബിംബങ്ങൾ

സമയം പുറകോട്ടു തിരിക്കാൻ 
വെമ്പുന്നവരുടെ കയ്യിൽ
അതിന്റെ  അളവുപകരണങ്ങൾ ഭദ്രം 

അധികാര ബിബങ്ങൾ 
വർത്തക പ്രമാണികളുടെ 
കൊട്ടാരവേശ്യകളുമായി സഹശയനം 

പാണ്ഡിത്യം പൈതൃകമായി കിട്ടിയവരും 
അതു വെട്ടിപ്പിടിച്ചവരും 
ഒരു കല്പിത ശിശിരനിദ്രയിൽ 

അതു കൊണ്ടാണ് 
ഇരുട്ടിനെ പ്രണയിച്ചവർക്കെല്ലാം
പ്രഭാതമൊരു ശാപമാകുന്നത് 

ഗാഢനിദ്രയിലാണ്ടു കിടക്കുന്നവർക്കിടയിൽ 
ഒരു പ്രഭാതവും സ്വപ്നം കണ്ടു 
ഉണർന്നിരിക്കുന്നവൻ ഞാൻ 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...