കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2013, ഏപ്രിൽ 18, വ്യാഴാഴ്‌ച

യുദ്ധം ബാക്കിയാക്കുന്നത് ..

യുദ്ധം ബാക്കിയാക്കുന്നത് .. - മലയാളകവിതകള്‍


യുദ്ധംത്തന്നെ യുദ്ധംത്തന്നെ !
യുദ്ധംക്കൊണ്ടു നേട്ടമെന്തു ?
കോട്ടമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ ?
യുദ്ധംവന്നാല്‍ സത്യംപോയി
സത്യംപോയാല്‍ മര്‍ത്യന്‍പോയി
മര്‍ത്യന്‍പോയി മര്‍ക്കടനാവും !
യുദ്ധത്തിന്റെ ലകഷ്യമെന്തു ?
ലക്ഷങ്ങള്‍ത്തന്‍ ലകഷ്യങ്ങളെ
ലജ്ജയില്ലാ ഇച്ഛക്കൊണ്ട്
കക്ഷത്താക്കി കുത്തീരിക്കും
കണ്ണില്‍ച്ചോര കാട്ടിടാത്ത
കശ്‌മലരേ കാട്ടാളരേ ...
കാട്ടുനീതി കാട്ടിടാതെ ...
കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നിടാതെ !

രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തെല്ലാം
ഉന്നംവെച്ചു ചുട്ടെരിക്കും
പയ്യാരക്കാര്‍ പാവങ്ങളെ ...
പത്തുലക്ഷം കൊന്നിട്ടവന്‍
ചൊല്ലിടുന്നു ലക്‌ഷ്യംനേടി !
ലകഷ്യമെന്താ നേട്ടമെന്താ ?
ലക്ഷങ്ങളെ തെണ്ടിക്കുന്നു
കയ്യില്ലാത്തോര്‍ കാലില്ലാത്തോര്‍
ബന്ധുക്കളും സ്വന്തക്കാരും
കുട്ടികളും നഷ്ടപ്പെട്ടോര്‍
സ്വപ്നങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങള്‍
എല്ലാമെല്ലാം നഷ്ടമായോര്‍ ...
എത്രയെത്ര ജീവിതങ്ങള്‍
ചുട്ടിട്ടിവന്‍ ചാമ്പലാക്കി !
ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി
വിയറ്റ്നാമിന്‍ സന്തതികള്‍
സദ്ദാമിന്റെ രാജ്യക്കാരെ
കാബൂളിന്റെ ചാരിത്ര്യത്തെ ...
ചൊല്ലിടുന്നു എന്നിട്ടിവന്‍
യുദ്ധത്തിന്റെ ലക്‌ഷ്യംന്നേടി !
ആയുധങ്ങള്‍ വിറ്റിടണം
മറ്റുള്ളോന്റെ രകതംവേണം
സമ്പത്തെല്ലാം കൊള്ളയടിച്ചു

സ്വന്തക്കാരെ പോറ്റിടുവാന്‍
ലജ്ജയില്ലേ നാണമില്ലേ !
കയ്യുക്കുള്ള കാര്യക്കാരെ,
ഡാര്‍വിനൊന്നും തെറ്റിയല്ല !
വിജനമാം തെരുവിന്റെ
ഇരുണ്ടോരാ കോണില്‍ന്നിന്നും
ഉയരുന്ന കുഞ്ഞിന്‍ത്തേങ്ങല്‍
നിദ്രാഭംഗം ഉണ്ടാക്കില്ലേ
കല്ലാലുള്ള ഹൃത്തുള്ളോരെ ?
യുദ്ധമെന്തു ബാക്കിയാക്കും ?
വട്ടമിട്ടു പറന്നിടും
ശവംത്തീനി പക്ഷികളെ ...
'പടപട'ശബ്ദത്തോടെ
നടന്നിടും ബൂട്ട്സുകളെ ...

'കുടുകുടു'ശബ്ദത്തോടെ
ശവംന്നീക്കും വണ്ടികളെ ...
വിങ്ങിവിങ്ങി കരഞ്ഞിടും
കുരുന്നുകള്‍ നിരാശ്രയര്‍ ...
തേങ്ങിത്തേങ്ങി കരഞ്ഞിടും
വിധവകള്‍ ഹതാശയര്‍ ...
നീറി നീറി ഒടുങ്ങിടും
അര്‍ദ്ധപ്രാണര്‍ മനുഷ്യരെ ...!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...