കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ഏപ്രിൽ 4, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ദാർശനികപ്രതിസന്ധിയുടെ നാളെകൾ

ഓർമ്മയിലെ എന്നെ
ദ്രവിച്ച വർത്തമാനയാനത്തിൽ
പേരറിയാത്ത നാളെയിലേക്ക്
യാത്രയാക്കുകയാണ് നീ .
നാളെ,
അസ്തിത്വമില്ലാത്ത എന്നെ,
എനിക്കു പോലും
തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല .
തീർച്ചയായും,
ഒരു ദാർശനികപ്രതിസന്ധിയുടെ
തമോഗർത്തത്തിലേക്കാണ്,
എന്നോടൊപ്പം
നീയും വരുന്നത് .
ഒരു വലിയ പ്രളയത്തിൽ നിന്നും,
നിനക്കു മാത്രം രക്ഷപ്പെടാൻ
കഴിയുമെന്ന വ്യാമോഹത്തിലാണ് നീ !
ഓർക്കുക...
തോണ്ടിയിട്ട  ശവക്കുഴികളിൽ
ഒന്നു നിന്റെതാണ് ..!

7 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...