കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ഏപ്രിൽ 21, തിങ്കളാഴ്‌ച

പ്രാർഥന


ചുടലനൃത്തം ചെയ്യുന്ന 
പിശാചുക്കൾക്കു  നടുവിലെ 
മാനിന്റെ കണ്ണിലെ ദൈന്യതയാണ്
പ്രാർഥന

ഇരുട്ടു വിഴുങ്ങിയ 
പാടവരമ്പിലൂടെ, 
കഞ്ഞിക്കരിയുമായി വരുന്ന 
മാരനെ തേടുന്ന, 
പെണ്ണൊരുത്തിയുടെ
കണ്ണുകളിലെ  പ്രതീക്ഷയാണ് 
പ്രാർഥന

മാനമല്ലാതെ
ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലാത്തവരുടെ 
നെടുവീർപ്പുകൾക്കുള്ളിലെ 
നിറമില്ലാത്ത തേങ്ങലാണ് 
പ്രാർഥന 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...