കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ഏപ്രിൽ 23, ബുധനാഴ്‌ച

നീ ഉണ്ടാക്കിയ ലോകം

നീ 
പടുത്തുയർത്തിയ 
ലോകത്തിൽ 
ചില ദൃശ്യങ്ങൾക്കു വിലക്കുണ്ട് 

സമൃദ്ധിയുടെ ഇരുട്ടറ
വെളിച്ചത്തിന്റെ 
വാതായനങ്ങൾ 
കൊട്ടിയടക്കുന്നു

ദൃശ്യങ്ങളിൽ 
കത്രിക വീഴുന്നതുകൊണ്ടാണ് 
'ഒട്ടിയ വയർ'
ആധുനിക ബിംബമല്ലാതാകുന്നത് 

മഹാസമൃദ്ധിയുടെ സുഖാലസ്യത്തിൽ 
അജീർണം പിടിച്ച 
മനസ്സിന്റെ വ്യാധികളാണ് 
മാരത്തോണ്‍ ചർച്ചകളിൽ 

കുറെ നുണകൾ 
ആറ്റിക്കുറുക്കിയെടുത്ത 
സത്യമാകുന്നു 
നിന്റെ ലോകം 

ഇനിയും 
കുഴിച്ചെടുക്കാത്ത സത്യങ്ങൾ
മറ്റേതോ ലോകത്തു 
രക്ഷകനേയും കാത്ത്...

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...