കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ഏപ്രിൽ 11, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പുതിയ കാലത്തിന്റെ സമസ്യകൾ


ആസുരകാലം
ബന്ധങ്ങളെ പുനനിവചിക്കുന്നു
പുതിയ ആധിപത്യഭൂമികയി
ആളും ഥവുമുള്ളവ
സുരക്ഷിതനാണ്
ഓച്ഛാനിച്ചുനിക്കുന്ന നപുംസകങ്ങ
രാജപാതയൊരുക്കുമ്പോ
ദുബലരുടെ
നാക്കു തീറെഴുതിയെടുക്കാനും
ബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളപൂഞ്ചോലയി
വിഷം കലത്താനും
അവ പ്രാപ്തനാകുന്നു
കാമം പുരട്ടിയ
നാരാചമുനയ്ക്കു മുന്നി
ഒരു കിളിയുടെ കണ്ണീപെയ്ത്തുക
ലഹരിയാകുന്നു
ഹിംസിക്കുന്നവ തന്നെ
ഇരയെ പോറ്റി വളത്തുന്നത്
പുതിയകാലത്തിന്റെ സമസ്യയാണ്
ഉയത്തെഴുനേപ്പിന്റെ
ഒരു അവ്യക്തകാഹളം മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്
വരാനിരിക്കുന്ന
ബൗദ്ധികമലവെള്ളപ്പാച്ചിലി
ചില ചപ്പു ചവറുകളൊക്കെ

കുത്തിയൊലിച്ചു പോയേക്കാം

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...