കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ജൂലൈ 4, വെള്ളിയാഴ്‌ച

വാക്കിന്റെ വാൾമൂർച്ചയിൽ ചിതറുന്നവ

കണ്ണീർമണികൾ കൊണ്ടൊരു  മാലകെട്ടി
വിധിയുടെ കഴുത്തിലണിയുക
കണ്ണീരുപ്പു കൊണ്ടൊരു
ഉറപ്പുള്ള കോട്ട പണിയുക
ഭൂതകാലത്തിന്റെ ശിരസ്സു പിളർന്നു
മാറാപ്പുകളെടുത്തു കത്തിക്കുക
തുറക്കാത്ത വാതിലുകൾ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ചു
വാക്കിന്റെ നേരിനാൽ കൊടുങ്കാറ്റാവുക
മൗനത്തിന്റെ തമോഗർത്തത്തിൽ
കുടുങ്ങിപ്പോയ വെളിപാടുകളെ
തിരിച്ചെടുത്തു വാളാക്കുക
വാക്കിന്റെ വാൾമൂർച്ചയിൽ
വാറോലശ്ശിരസ്സുകളിലെ
മാറാലഭിത്തികൾ
ഇളകാതിരിക്കില്ല2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...