കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ജൂൺ 29, ഞായറാഴ്‌ച

അടച്ച പുസ്തകം


വിഷപ്പാമ്പുണ്ട് 
മാംസഭോജിയുണ്ട് 
നിങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ 
കൊട്ടിയടച്ച ഈ മനസ്സിൽ.
അടച്ച പുസ്തകമാണു ഞാൻ 
സ്തുതിക്കുന്നു 
നിങ്ങളെന്റെ പകലുകളെ 
രാത്രികൾ അന്യം 
ഒരാത്മകഥയെഴുതണം
എന്റെ പകലുകളെക്കുറിച്ച് 
രാത്രികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മകഥകൾ
ലോകത്തു പിറക്കാറില്ല

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...