കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ജൂൺ 18, ബുധനാഴ്‌ച

അവനും യന്ത്രവും

പൂർണതയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള 
ഒരലച്ചിലായിരുന്നു 
അവനു  ജീവിതം 


കടുകുമണിത്തൂക്കം പൊന്നുകൊടുത്തു 
പൊന്നിൽ പൊതിഞ്ഞൊരു 'യന്ത്രം'
വാങ്ങിയതങ്ങനെയാണ് 

ജീവന്റെ വിത്തുകൾ മുളപ്പിക്കാനും
അവന്റെ സ്വപങ്ങൾ നെയ്തെടുക്കാനും 
രാപകൽ ചലിച്ച യന്ത്രം,നിശ്ചലമായി 


അവന്റെ നെഞ്ചിലെ 
ഇരുണ്ട ശൂന്യത 
വീണ്ടും പൂർണത തേടുകയായിരുന്നു ...

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...