കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ജൂൺ 18, ബുധനാഴ്‌ച

ഓർമപ്പുഴയിലെ മായുന്ന വർണ്ണമത്സ്യങ്ങൾ

കാലത്തിൻ താഡനമേറ്റൊരു യൗവനം
കോലം കെട്ടിന്നൊരുണക്ക മരം  
വറ്റിത്തുടങ്ങിയൊരോർമപ്പുഴയിലെ 
വർണ്ണമത്സ്യങ്ങളും മാഞ്ഞിടുന്നു 

പൊള്ളിയ പാദത്തിൻ വേവുകളാറ്റണം
വെന്തൊരു ഹൃത്തും തണുപ്പിക്കേണം
ശിരസ്സിന്നകത്തെപ്പുകയുന്ന ചൂളയി-
ലിത്തിരി വെള്ളമൊഴിച്ചിടേണം 

ഉണ്മയിൽ തൻ സ്വത്വം തേടിയലയുന്ന 
ഗതിയിന്നൊരുത്തനു വന്നുവെങ്കിൽ 
എത്രയോ ഭേദമൊരന്ത്യമയക്കമാ 
ശാന്തി തൻ പൂമടിത്തട്ടിലായി 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...