കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ജൂൺ 4, ബുധനാഴ്‌ച

ഉത്തരങ്ങളുടെ മാത്രം ലോകം

കുറെ ഉത്തരങ്ങളുടെ 
കല്പിതശരികളിൽ 
ചോദ്യങ്ങൾ 
താളഭംഗങ്ങളായേക്കാം

ചോദ്യങ്ങളുടെ 
നൂനമര്‍ദമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്
ആക്രോശങ്ങളുടെ തിരമാലകൈകൾ
എല്ലാം ഹനിക്കാനൊരുമ്പെടുന്നത് 

ഉത്തരങ്ങളിൽ മാത്രം 
അഭിരമിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റേതു 
കടലുപരിതലങ്ങളുടെ 
ശാന്തത മാത്രമാണ് 

തലച്ചോറിൽ നിന്നും 
ചോദ്യശരങ്ങൾ തൂത്തെറിഞ്ഞു 
ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചമാക്കാൻ പഠിക്കുന്നിടത്തു
വന്ധ്യലോകം പിറവി കൊള്ളുന്നു 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...