കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, മാർച്ച് 30, ഞായറാഴ്‌ച

വേട്ടക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇരകൾ

          1
വേട്ടക്കാരൻ
ശിശിരനിദ്രയിലാണ് !
ശൗര്യം മാഞ്ഞിട്ടില്ല
വായിലെ ചോരമണം പോയിട്ടില്ല
ദംഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരു ചിരിയിൽ
പൊതിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ...
ഓരോ ശിശിരനിദ്രയിലും
വേട്ടക്കാരൻ ഇരയെ സ്നേഹിക്കുന്നു !
ഓരോ ശിശിര നിദ്രയിലും
പതിന്മടങ്ങു ശക്തിയോടെ
അവൻ പുനർജ്ജനിക്കുന്നു !
അവന്റെ ആശ്ലേഷത്തിലമരുന്ന
ഇരക്കു ചാരിതാർത്ഥ്യം..
              2
ഇരകളാണെന്നറിയാത്ത
ഇരകളെന്നും
ഇരകളായിരിക്കും !
നൈവേദ്യം സമർപ്പിച്ചത്
ദേവനല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ
ഒരു കാലം വരുമായിരിക്കും-
ഇരകളുടെ വജയത്തിന്റെ കാലം ...
ഇരകളങ്ങനെയാണ്
അവർ വേട്ടക്കാരെ
സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും !

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...