കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, മാർച്ച് 27, വ്യാഴാഴ്‌ച

മഹാ നിദ്രയ്ക്കായ്

കളഞ്ഞുപോയ യൗവനം തിരഞ്ഞൊരു വാര്‍ദ്ധക്യം
കുനിഞ്ഞു ,വടിയുംകുത്തിപ്പിടിച്ചു നടക്കുന്നു ...
*******************************
നടന്നു നടന്നു തളർന്നൊരു ദേഹം
മഹാ നിദ്രയ്ക്കായ് ഇരുളിൻ മടിയിൽ
******************************
ഉണർവിലേകാനാകാത്തൊരീയുപഹാര-
മിനിയേകേണ്ട നീയുറക്കത്തിൽ
******************************
ശൂന്യതയുടെ കൊക്കൂണ്‍തുറന്നൊരു എത്തിനോട്ടം!
പിന്മാറ്റത്തിന്നുമുമ്പ്,

അർത്ഥഗർഭമൗനമൊളിപ്പിച്ച വാചാലത
*****************************
വാടാതെ കാത്തൊരീ പൊൻപ്പൂക്കൾ ചൂടുവാ-
നാകാതെ പോയി നീ തീരാത്തൊരോർമ്മയായ്
****************************
കൊടുക്കൽവാങ്ങലുകൾക്കിടയിലൂർന്നുവീണ ജീവൻ
തിരികെവരുന്നതും കാത്തൊരനാഥ ജഡം !

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...