കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, മാർച്ച് 12, ബുധനാഴ്‌ച

പ്രണയമിഥ്യകൾ


വാടാതെ കാത്തു ഞാനിക്കാലമത്രയും
ചൂടാതെ പോകയോ ഈ സ്നേഹപ്പൂവു നീ
നിൻകരൾ തന്ത്രിയിൽ മീട്ടാതെ പോയൊരു
ഗാനമാണോമലേയെന്റെയീജീവിതം

തപ്തമെൻചിന്തയിൽ ശക്തിയാൽവീശുന്ന
കാറ്റിന്റെ കാണാത്ത  നോവാണു പ്രണയം   
ഹ്രസ്വമീജീവിതം വാടിടും മുമ്പു നാ-
മേവരുമാടേണ്ട  നാടകം ; പ്രണയം

ദൂരേ തിളങ്ങുന്ന താരകം,കൗതുകം!
ചാരേയണഞ്ഞാലോ നാശവും ,നിശ്ചയം !
തങ്കക്കിനാക്കൾ തൻ  മായികസൗരഭം 
മിഥ്യകൾ  മാത്രമാം,മാഞ്ഞിടാം  തൽക്ഷണം!

സന്തോഷമാകിലും സന്താപമാകിലും
ആടി നാം തീർക്കണം ജീവിതനാടകം
എങ്കിലും,കത്തുമീ ജീവിതദീപത്തി-
നിത്തിരിയെണ്ണയായ് പ്രണയമെന്നും .

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...