കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, മാർച്ച് 23, ഞായറാഴ്‌ച

തോന്നലുകൾ

തനിച്ചൊരു വരവും തനിച്ചൊരു പോക്കും,
ഇടവേളയേകാന്തമായിരിക്കുമെന്നറിയുമ്പോഴും
പരസ്പരം കൂട്ടാകുമെന്നു നാം ആണയിടുന്നു.
പ്രത്യക്ഷകാഴ്ചകൾക്കു നേരെ കണ്ണടച്ചു
ഒരു മിഥ്യാലോകം മെനെഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
കുറെ തോന്നലുകളുടെ ഭാണ്ഡവുംപേറി
മായികക്കാഴ്ചയിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരം .
ഉള്ളതിനെ മറച്ചു ,ഇല്ലാത്തതിനെ കാണിക്കുന്ന
ജാലവിദ്യക്കാരന്റെ മുന്നിൽ ചമ്രംപടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു .
വെളിച്ചത്തോടൊപ്പം മാഞ്ഞു പോകുന്ന
ഒരു നിഴലാണ് നീയെന്നറിയുമ്പോഴും,
എന്റേതു മാത്രമെന്നു അഹങ്കരിക്കുന്നു .
നമ്മിലൊരാൾ ബാക്കിയാകുന്നതു വരെ,
മുന്നിൽ പതിയിരിക്കുന്ന സത്യത്തിന്റെ
കൂർത്ത മുള്ളുകളേറ്റു പിടയാതിരിക്കാനെങ്കിലും,
തോന്നലുകളെ നമ്മുക്കു സ്നേഹിക്കാം !

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...