കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2013, സെപ്റ്റംബർ 8, ഞായറാഴ്‌ച

അവകാശ സമരം


കട്ടിലിൽ മൂട്ടകളുടെ കൊലവിളി
'തട്ടി' ഞാനൊന്നിനെ;അപ്പോൾ,
'അവകാശ സമരം സിന്ദാബാദ്'
************************************
കാലം പ്രഹേളികയുടെ തമോഗർത്തങ്ങളിൽ
അഗ്നി ചിറകുകൾ വീശുമ്പോളാണ്
പശ്ചിമാംബരം ചുവന്നു തുടുക്കുന്നത്
*************************************
പൂവ് വിടർന്നു പരിലസിച്ചപ്പോൾ
പുകഴ്ത്താനെത്ര നാവുകൾ ..!
അറിഞ്ഞില്ലാരും;ദലങ്ങളടർന്നത്‌

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...