കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2013, സെപ്റ്റംബർ 11, ബുധനാഴ്‌ച

ഗാന്ധിത്തലകൾ

ഗാന്ധിത്തലകൾക്കൊപ്പം
ഒരപേക്ഷ
ഉപേക്ഷയരുത്
****************************************
സൂര്യൻ കടലിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്
ചന്ദ്രനെ ചിരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു
സൂര്യന്റെ അവസാന ഭാവങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നോ ?
****************************************
'കഥയുടെ ആമുഖം' മുതലൊന്നും ഞാൻ
'എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊത്തല്ല' എഴുതിയത്
'അവസാന അദ്ധ്യായവും' അതുപോലെയാവട്ടെ
****************************************
തണലേകിയിരുന്ന മരം
ഇലകൾ  പൊഴിച്ചപ്പോൾ
വിശ്രമം മതിയാക്കി അയാൾ യാത്ര തുടർന്നു

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...