കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2015, ഫെബ്രുവരി 8, ഞായറാഴ്‌ച

ചിത്രങ്ങൾ പറയാതെ പോകുന്നത്

നിലം പൊത്താറായ കൂട്ടിൽ
ശൂന്യതയിലേയ്ക്കു വാ പിളർത്തി
കുഞ്ഞു വിശപ്പുകൾ ..
അവയുടെ ശൂന്യമായ ആമാശയങ്ങൾക്കു
തള്ളക്കിളിയോടു മാത്രം സംവദിക്കാനാവുന്ന
ഒരു പ്രാക്തനഭാഷയുണ്ട്
ചിത്രങ്ങളിലൊന്നും പതിയാത്ത ഭാഷ!

മൊണാലിസയുടെ
ഹൃദയാന്തരാളത്തിലെ ഗഹനശൂന്യതയിൽ
ഉറഞ്ഞു പോയ ജീർണ്ണിച്ച ശവക്കല്ലറകളിലെ
ഉറക്കു കുത്തിയ സ്വപ്നജഡങ്ങളെ കുറിച്ചും
അവരുടെ കണ്‍കളിലെ
വറുതിയുടെ കനൽപെയ്ത്തുകളെ കുറിച്ചും
ചിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല..

ചിത്രങ്ങളങ്ങിനെയാണ്
ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലെ
നിശ്ചലഭാവത്തോടു മാത്രം കൂറുപുലർത്തുന്നവ!
മരിച്ച ഭാവത്തിൽ നിന്നും
ശുഭാശുഭങ്ങളുടെ ജന്മപത്രിക
നെയ്യുന്നു ലോകം..
ചിത്രങ്ങൾ പറയാതെ പോകുന്നത്
ലോകം കാണാതെ പോകുന്നു
കാഴ്ചവട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം അടയിരിക്കുക
എന്നത് കണ്ണിന്റെ പരിമിതിയാണ്
നോട്ടങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളിലേയ്ക്കെത്താതെ
പോകുന്നതും അതു കൊണ്ടാകാം..

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...