കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2015, ഫെബ്രുവരി 4, ബുധനാഴ്‌ച

മണ്ണിലെ ശാപങ്ങൾ

മജ്ജയൂറ്റിക്കുടിച്ചു വളർന്ന മക്കൾ
ചിറകു മുളച്ചപ്പോൾ
നിന്നെയുപേക്ഷിച്ചു
സുഖാലസ്യത്തിലേയ്ക്കു പറന്നകലുന്നത്..

നിന്റെ പുരുഷായുസ്സിന്റെ തപ്തമേനിയിൽ
വിരിഞ്ഞ വിയർപ്പുതുള്ളികൾ
നക്കിക്കുടിച്ചു തടിച്ചുകൊഴുത്ത ഭരണാധികാരി
ഒരിക്കലും നിന്നെ അറിയാതെ പോകുന്നത്..

പിച്ച വെച്ച മണ്ണിൽ,
സന്തോഷ,സന്താപങ്ങളനുഭവിച്ചു
ഉണ്ടുറങ്ങിയ മണ്ണിൽ
സംശയമുനകളേറ്റു  നിന്റെ ഹൃദ്രക്തം പൊടിയുന്നത്..2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...