കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2013, ജൂൺ 9, ഞായറാഴ്‌ച

പരിശുദ്ധ യാമിനി

പൂമാനം പൂത്തു തളിർത്തൊരു രാത്രിയിൽ
പൂന്തിങ്കൾ മെല്ലെയണഞ്ഞു പാരിൽ
പൂഞ്ചോല മഞ്ജീരധ്വനികൾ മുഴക്കവേ
പാതിരാപക്ഷികൾ പാട്ടു പാടി
പൂമുറ്റം പൂമുല്ല സൗഗന്ധപൂരിതം
പൂങ്കാറ്റിൻ ചുണ്ടിൽ മധുരഹാസം
പൂമെത്ത നീളെ വിരിച്ചു കൊണ്ടങ്ങിനെ
                                          പൂമ്പൊയ്കയാരെയോ കാത്തു നിൽപ്പൂ
പൂന്തേൻനിലാക്കച്ച ചുറ്റി മഹിയൊരു
പുതുനാരിയായി ചമഞ്ഞീടുന്നു
പാരിതിലെങ്ങുമനുരാഗ ദ്യോതിസ്സിൻ
പൊൻപ്രഭയേവം പരിലസിപ്പൂ
പുളകം ചൊരിയുമീ സ്വർഗ്ഗീയകാഴ്ചകൾ
പുതു പുതു സ്വപ്നങ്ങളേകീടുന്നു

പാവന ശോഭന സ്നേഹാമൃതത്തിന്റെ
പുഷ്പാസവം ഞാൻ നുകർന്നീടുന്നു
പൂങ്കാറ്റിലാടുന്ന ഭൂമി തൻ പൂഞ്ചായൽ
പുളകോദ്ഗമം മമ മാനസ്സത്തിൽ
പരിശോഭയേകുമീ പരിശുദ്ധ യാമിനി
പുലരാതിരുന്നെങ്കിലെന്നു മോഹം
പുളകിതമാക്കുമീ കാഴ്ചകളൊക്കെയും
പ്രജാമയൻ തന്ന വരപ്രസാദം

പുംഗവൻ തന്നുടെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ
പ്രാർത്ഥനയാലെ ഞാൻ നീങ്ങിടട്ടേ
പൊള്ളുന്ന പകലിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങളെ
പ്രാപിക്കാനൊട്ടുമെനിക്കു വയ്യാ
പരിശോഭയേകുമീ പരിശുദ്ധ യാമിനി
പുലരാതിരുന്നെങ്കിലെന്നു മോഹം...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...