കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2016, മാർച്ച് 23, ബുധനാഴ്‌ച

തണ്ണീർ വറ്റിയ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ

മനുഷ്യാഹന്തകൾ
കൂലം കുത്തിയൊഴുകി
വിഷം തീണ്ടി ഭൂമി തൻ
വൃക്കകൾ,ജീവന്റെ
സത്യം നുരയുന്ന തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ

മനുഷ്യ മനസ്സിൻ വിസർജ്ജ്യങ്ങൾ
നിലയ്ക്കാത്ത യന്ത്രവിഴുപ്പുകൾ
അരിച്ചു തളർന്ന ജൈവ അരിപ്പകൾ

വേർപ്പിന്റെയുപ്പ് പുരളാത്ത അണക്കെട്ടുകൾ
ജീവൻ നുരകുത്തുന്ന ജലസംഭരണികൾ
അതിൽ,നഞ്ചു കലക്കിയ ഗർവ്വുകൾ

അകലെയെങ്ങോ
ഒരു പുഴുക്കു കാറ്റിന്റെ ചൂളം
അടുത്തെങ്ങോ
വരണ്ട കിളിത്തൊണ്ടയിൽ ഒരു പാട്ട് തളരുന്നു
അവസാന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ..!

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...