കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2016, ജനുവരി 25, തിങ്കളാഴ്‌ച

അവൾ;അയാളും


ഇരുളിന്റെ മറവിലായിരുന്നു
അയാളുടെ മാംസദാഹങ്ങൾ
അവളെ നൊട്ടി നുണഞ്ഞത്
പകലിന്റെ വെട്ടത്തിലായിരുന്നു
അയാളുടെ മാനഗർവ്വുകൾ
അവളെ കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയത്
അപ്പോഴും,അയാളുടെ
വേർപ്പിന്റെയുപ്പ് മണക്കുന്ന നോട്ടുകൾ
അവളുടെ ബ്ലൗസിനുള്ളിൽ
മയങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...