കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2015, ഓഗസ്റ്റ് 28, വെള്ളിയാഴ്‌ച

തുറക്കുക...ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ


ആ ദിവ്യ തേജസിൽ നിന്നുമുയിർക്കൊണ്ട
ഈ ചെറുദീപമലഞ്ഞിടുന്നു
നൂൽബന്ധ മറ്റു,മലക്ഷ്യമായാകാശ-
വീഥിയിൽ ചുറ്റിടും പട്ടം പോലെ

കത്തും ചെറുതിരി മുറ്റും ഇരുട്ടിനെ
തീർത്തും മറയ്ക്കാനശക്തമല്ലോ
എത്ര മറയ്ച്ചാലുമായിരുൾക്കാടുകൾ
മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളൊക്കെയടയ്ക്കും ന്യൂനം

എല്ലാം തികഞ്ഞാലും ശൂന്യത കുന്നുപോല്‍
എന്തിനോ പിന്നെയുമര്‍ത്ഥനകള്‍
സ്വന്തം ഗ്രഹത്തേയ്ക്കണയുവാനെപ്പോഴും 
ആഗ്രഹിച്ചിടും പരദേശികള്‍

ആ മഹദ്ചൈതന്യ പൊന്‍ദ്യുതി  വക്കില്‍ നി-
ന്നിറ്റിറ്റു  വീണാത്മാവിന്‍ കണങ്ങള്‍
അപ്രഭവത്തിലേയ്ക്കെത്തുവാന്‍ കേഴുന്നു
ഇപ്രാണിക്കൂട്ടങ്ങള്‍ മൂകമായി

ആ ദിവ്യ പ്രണയത്തിന്‍ മാരിവില്‍വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍
കൈകൊട്ടി മാടി വിളിച്ചിടുന്നു
പ്രണയത്തേന്‍ തേടിയലയും ശലഭത്തെ
അഗ്നിവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ വിളിക്കും പോലെ

കണാക്കര തേടി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞൊരു
നൗകയില്‍ ജീവന്‍ തളയ്ച്ചിടുന്നു
ആഴിതന്‍ ആഴങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലനവദ്യ-
സുന്ദര മുത്തുണ്ട്,പവിഴമുണ്ട്

കൊട്ടിയടയ്ക്കുക കണ്ണുകള്‍,കാതുകള്‍
മനസ്സിന്റെ കാതുമടയ്ച്ചിടുക 
മെല്ലെ തുറക്കുക ഹൃദയത്തിന്‍ കണ്ണുകള്‍
ശാശ്വതപ്രേമം നുകര്‍ന്നിടുക


3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...