കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2016, ഫെബ്രുവരി 11, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഭയം വിതയ്ക്കുന്ന അശ്വമേധങ്ങൾ


നിറകുടങ്ങൾ
നെറികേടിൻ മൗനം പുതച്ചിരിക്കുമ്പോൾ
അകം പൊള്ളകളുടെ കിലുകിലാരവങ്ങൾ.
കണികന്മാർ
കൽപിച്ചു നൽകിയ വേദികളിൽ
പുറംപൂച്ചുകളുടെ നാട്ട്യവിസ്മയങ്ങൾ


ചരിത്രത്തിൽ പുഴുക്കളിഴയുമ്പോൾ
ബോധഞരമ്പുകളിൽ ഭീതി കൂടുകൂട്ടുന്നു.
മുനയൊടിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട തൂലിക
ശിശിരനിദ്രയുടെ കഴുമരത്തിൽ തൂങ്ങുന്നു.
ഹോളോകാസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രേതങ്ങൾ
ദ്രാവിഡ മണ്ണിലൂടെ അശ്വമേധം നടത്തുന്നു

ദരിദ്ര കർണ്ണൻമാരുടെ കവചകുണ്ഡലങ്ങൾ
വരേണ്യ പ്രഭുക്കളുടെ ഖജനാവുകളിൽ
ഊർദ്ധ്വൻ വലിക്കുന്നു.
ഇല്ലായ്മയുടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമികയിൽ
വല്ലായ്മ വറുതി വിതയ്ക്കുന്നു

മണ്ണിന്റെ പ്രണയമനസ്സിൽ
സ്വപ്നം വിതച്ചു
വേർപ്പിന്റെയുപ്പും നുണഞ്ഞു
പല കാലത്തും കാത്തിരുന്ന ദ്രാവിഡാ...
ഒരു കാലത്തും
കൊയ്ത്ത് നിന്റേതായിരുന്നില്ലല്ലോ..!

ഹേ...ദ്രാവിഡാ...
ഒടുവില്‍,ദ്രാവിഡാവര്‍ത്തത്തിന്റെ
ജീവഞരമ്പുകളിലും
അത് പ്രജനനം നടത്തുന്നു-
ഭയം വിതച്ചു മരണം കൊയ്യാൻ
ഓർക്കുക...
വിവേകത്തിന്റെ പാശുപതം
ഇപ്പോഴും നിന്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രം

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...