കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2014, ജനുവരി 7, ചൊവ്വാഴ്ച

സ്മൃതിവിളക്ക് (നുറുങ്ങു കവിതകൾ )

സ്മൃതിവിളക്ക് 

മറവി തന്നാഴിയിൽ മുങ്ങിടുന്നേര-
മണയും സ്മൃതിവിളക്കിന്നലെകൾ
കെട്ടവിളക്കിൻ നിലവിളിയിന്നുകൾ
ഒരുനാളും കത്താവിളക്കാണ് നാളെകൾമീട്ടാത്ത ഗാനം

നീയെന്ന തംബുരു മീട്ടാതെ പോയൊരു
ഗാനമായെന്നും കഴിഞ്ഞിടാം ഞാൻ
എന്തിന്നപശ്രുതിയായിപ്പിറന്നുക്കൊ-
ണ്ടേറെ വെറുപ്പുഞാനേറ്റീടണം


വേണ്ടാത്ത കാഴ്ചകൾ

കണ്ണും കരളും കനിയാത്ത നേരത്തു
മുന്നിൽത്തിളങ്ങും വസന്തത്തിൻ കാഴ്ചകൾ
ചേതനയറ്റ തനുവിന്റെ മുന്നിലായ്
അർപ്പിച്ച സ്വാദിഷ്ഠബ്ഭക്ഷണമല്ലയോ

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...