കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2016, ജൂൺ 19, ഞായറാഴ്‌ച

മഴ സ്വപ്നമാണ്


വരണ്ടൊരു വികൃതിക്കാറ്റ്
അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ
തട്ടിപ്പറിച്ചോടുന്നു

നഗ്നമായ ഉടലുകൾ നീർത്തി
കുളിർച്ചുംബനം കൊതിച്ച്
അവൾ മയങ്ങുന്നു

കടലിനെ കറന്നെടുത്ത്
സ്നേഹാമൃതിൽ മുക്കി
ഊഷരമായ ഉടൽപ്പെരുക്കങ്ങളിലേയ്ക്ക്
ആകാശം പാഞ്ഞിറങ്ങുന്നതായി
അവൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു.

പരിരംഭണത്തിനൊടുവിൽ
നിർവൃതിയുടെ സ്ഖലനം
അനുഭൂതിയുടെ മഴവിൽപ്പിറവി

മഴ സ്വപ്നമാണ്
കടലറിയാത്ത
ആകാശമറിയാത്ത
ഭൂമിയുടെ സ്വപ്നം

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...