കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2015, ഡിസംബർ 6, ഞായറാഴ്‌ച

വാക്കുകൾ

ചില വാക്കുകളുണ്ട്
നാക്കുകളിൽ കിടന്നു ചീഞ്ഞ്
പേരും പൊരുളും നഷ്ടപ്പെട്ടു
പേപ്പട്ടികളെപ്പോലെ
തെരുവിൽ അലയുന്നവ

ചില വാക്കുകളുണ്ട്
മൗനങ്ങളുടെ വിശുദ്ധഭാഷണം
കട്ടുകേൾക്കാൻ വരുന്നവ .
വാക്കുകൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നിടത്ത്
മൗനങ്ങൾ കേറി വരാറില്ല

ചില വാക്കുകളുണ്ട്
നിഷ്കളങ്കമായവ
ആകാരംകൊണ്ട് സുന്ദരമല്ലാത്തവ
ദോഷൈകദൃക്കുകളുടെ കണ്ണിൽ
കുറ്റപത്രം ചാർത്തി വെക്കപ്പെട്ടവ

ചില വാക്കുകളുണ്ട്
നേർത്ത മഞ്ഞു പോലെ..
മൗനത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്താനാവാത്തവ
മൗനങ്ങളെ അനശ്വരമാക്കാനായി മാത്രം
പിറവി കൊണ്ടവ

ചില വാക്കുകളുണ്ട്
പൊരുൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ
പൊരുതി മുന്നേറുന്നവ...

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...