കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2015, നവംബർ 10, ചൊവ്വാഴ്ച

കടലിനോട് പറയാൻ...കടലിനോട് പറയാൻ...


കടലിനെ കാണുമ്പോൾ
ചൊല്ലുകെൻ കാറ്റേ നീ
ഗതിയടഞ്ഞു വഴിമറന്ന
പുഴമനസ്സിൻ ഗദ്ഗദങ്ങൾ

കടലിനെ കാണുമ്പോൾ
ചൊല്ലുകെൻ കാറ്റേ നീ
മരുകരങ്ങൾ പിഴുതെറിഞ്ഞ
മധുരമോഹ മലർദലങ്ങൾ

കടലിനെ കാണുമ്പോൾ
ചൊല്ലുകെൻ കാറ്റേ നീ
ശ്രുതിയകന്നു ലയമുടഞ്ഞു
മൃതിയടഞ്ഞ പ്രണയരാഗം

കടലിനെ കാണുമ്പോൾ
ചൊല്ലുകെൻ കാറ്റേ നീ
മിഴിയടഞ്ഞു മതിതളർന്നു
നിണമണിഞ്ഞ സ്മൃതിപഥങ്ങൾ

കടലിനെ കാണുമ്പോൾ
ചൊല്ലുകെൻ കാറ്റേ നീ
ഇവിടുറങ്ങുന്നൊരു പുഴതൻ
ശിഥിലസ്വപ്നശതങ്ങൾ തൻജഡം

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...