കുങ്കുമസന്ധ്യകള്‍

Pagerank

2013, ഡിസംബർ 2, തിങ്കളാഴ്‌ച

നീലക്കുയിലേ നീയില്ലെങ്കിൽനീലക്കുയിലേ നീയില്ലെങ്കിൽ
മരുഭൂവാകും എന്നുടെ ജന്മം
മായല്ലേ ......മറയല്ലേ
പൊൻക്കിനാവിലെ താരകമേ
എന്നും എന്നിൽ പൂത്തീടാൻ
വരുമോ നീയെൻ പ്രാണസഖീ (നീലക്കുയിലേ)

ഊഷരമീ ഭൂവിതിൽ  പെയ്ത
കുളിർമഴ നീ  ഓമൽക്കിനാവേ
ഉർവ്വരമാക്കി നീയെന്റെ
ഒമാൽക്കിനാവിൻ തീരങ്ങൾ
ഒരു നവ  സ്വർഗ്ഗം തീർക്കാൻ
ഒരു രാഗഹർഷമായ്
വരൂ ...വരൂ ...നീയോമലേ(നീലക്കുയിലേ)

പൂന്തിങ്കൾക്കല മാനത്തു മെല്ലെ
ഗസൽമഴയായ് പൊഴിയാൻ നേരം
താരകങ്ങൾ കണ്ണുകൾ ചിമ്മും
നീലരാവിൽ ഞാൻ കാത്തു കിടപ്പൂ
ഒരു നവ  സ്വർഗ്ഗം തീർക്കാൻ
ഒരു രാഗഹർഷമായ്
വരൂ ...വരൂ ...നീയോമലേ(നീലക്കുയിലേ)

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പ്രചോദനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണേ...